Voorwaarden lidmaatschap A.S.V. Scaramouche

 1. Het lidmaatschap van de vereniging gaat in nadat het inschrijfformulier compleet is ingevuld en ondertekend en ontvangen door de de ledenadministratie.
  U kunt het inschrijfformulier hiertoe:
  a. persoonlijk inleveren bij de schermvereniging, of
  b. opsturen naar het adres dat rechtsboven op dit formulier vermeld staat, t.a.v. de ledenadministratie.
 2. Bij aanvang van het lidmaatschap dient eenmalig entreegeld te worden voldaan.
 3. De contributie dient jaarlijks of per kwartaal, bij vooruitbetaling, via een machtiging voor automatische incasso te worden voldaan. De contributie is conform onze tarieven op de website in te zien.
 4. Machtiging door automatische incasso wordt door middel van het inschrijfformulier verstrekt aan de A.S.Scaramouche. Op deze automatische incasso zijn de normale voorwaarden van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met een afschrijving, kunt u binnen dertig dagen na de afschrijving uw bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken. De automatische incasso wordt gestopt na beëindiging van het lidmaatschap, onder voorwaarde, dat alle tot dan toe verschuldigde contributies zijn voldaan.
 5. Bij vooruitbetaling van de jaarcontributie voor het daaropvolgende kalenderjaar,dat wil zeggen vóór 1 januari van elk nieuw kalenderjaar, wordt een korting van 5% verleend.
 6. Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar. Indien het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt aangegaan, dan geldt het lidmaatschap dus minimaal tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. Zonder wederopzegging zal het lidmaatschap ook voor alle daaropvolgende kalenderjaren automatisch gelden (zie hiertoe ook de punten 7 en 8).
 7. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Opzegging van het lidmaatschap dient bovendien ten laatste één maand voor het einde van het kalenderjaar te geschieden: dus uiterlijk 1 december van het kalenderjaar.
 8. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de A.S. Scaramouche echter een tussentijds verzoek tot opzegging honoreren. Leden die voor tussentijdse opzegging in aanmerking willen komen, kunnen daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur van de A.S. Scaramouche. Tussentijdse opzegging kan door het bestuur worden geaccepteerd per 1 juli van een lopend kalenderjaar, waarbij eveneens één maand opzegtermijn van toepassing is: tussentijdse opzegging dient dus schriftelijk, met opgaaf van reden, uiterlijk 1 juni van een kalenderjaar bij het bestuur te worden ingediend, waarna het bestuur besluit over de tussentijdse opzegging.
 9. Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de A.S. Scaramouche (zie adres rechtsboven).
 10. Leden van de A.S.Scaramouche worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). De jaarlijkse KNAS-contributie is tegelijkertijd een (sport)verzekering. Deze verplichte KNAS-contributie wordt door de vereniging via automatische incasso geïncasseerd bij de leden. Tarieven vindt u op https://www.knas.nl/tarieven. Voor aanmeldingen na 1 juli worden de contributie bedragen gehalveerd.
 11. De schermkleding bestaande uit een broek, vest wapen en masker is op bovenstaande datum aan de verhuurder overgedragen. De vereniging blijft eigenaar van de schermkleding. De huurder kan ten alle tijden deze weer inleveren of inruilen voor een ander exemplaar. In die tijd draagt de huurder verantwoordelijkheid voor goed en verantwoord gebruik van de materialen. Als bij opzegging van het lidmaatschap de schermkleding niet geheel en/of in goede staat kan worden ingeleverd rekent de vereniging het gehele nieuwkoopbedrag aan de verhuurder.
Arnhemse Schermvereniging Scaramouche

Schermhal locatie Arnhem: Huissensestraat 287, 6833JK Arnhem (SportparkBakenhof)
Schermhal locatie Duiven: Fuutstraat 42-50 (Sportzaal Huis van Droo) 6922 WJ Duiven
Postadres: p/a Kelvinstraat 12 6902 PW Zevenaar. mobiel (voorzitter Jan de Graaf): 0653144953

Op de hoogte blijven?
Abonneer op de nieuwsbrief

Abonneer op de nieuwsbrief